Porovnejte nemovitosti

Porovnat
Můžete porovnat 4 nemovitosti. Další nově přidaná nahradí první z porovnání.

NOVINKY

REFICO-souhlas-s-odstranenim-stavby

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování – Souhlas s odstraněním stavby

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování
pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.: OVÚP/954/21/Tr
Č.j.: OVÚP/1201/21/Tr
Vyřizuje:: Jana Turečková
Tel.: 376 347 223
E-mail: jtureckova@mukt.cz
Datum: 10.2.2021

SOUHLAS
S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle §11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“správní řád“) posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 28.1.2021 podal vlastník stavby REFICO s.r.o., IČO 26412578, Zlatnická 29, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1 (dále jen „vlastník“), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 18o odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á  s o u h l a s

s odstraněním stavby: rodinného domu čp. 137 v Lubech (dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 174 v katastrálním území Luby.

Údaje o účelu stavby:
– zastavěná plocha 115 m2, stavba má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží, zastřešení
polovalbovou střechou

Způsob provedení bouracích prací:
– Dodavatelsky, dle výběrového řízení

Poučení:
Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.
Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.
Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 13 ve výši
500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
REFICO s.r.o., IDDS: xucwwiz
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5