Porovnejte nemovitosti

Porovnat
Můžete porovnat 4 nemovitosti. Další nově přidaná nahradí první z porovnání.

NOVINKY

Rezidence-Pod-Sumavou-nove-byty-Klatovy-Stavba-povolena-RD-I_II

Rezidence pod Šumavou – nové byty Klatovy – Stavební povolení SO1 RD I. a II.

Městský úřad Klatovy                   Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59

 

Spis. zn.: OVÚP/2784/21/Tr

Č.j.:  OVÚP/9521121/Tr

Vyřizuje: Jana Turečková

Tel.: 376 347 223

E-mail: jtureckova@ mukt.cz

Datum: 19.11.2021

SDĚLENÍ

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. OVÚP/8543/21/Tr ze dne 20.10.2021

n a b y l o  p r á v n í  m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 17.11.2021 a je vykonatelné.

 

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží:

účastníci (dodejky)

REFICO s.r.o., IDDS: xucwwiz

 

Městský úřad Klatovy                       Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59

 

Spis. zn.: OVÚP/2784/21/Tr

Č.j.: OVÚP/8543/21/Tr

Vyřizuje: Jana Turečková

Tel.: 376 347 223

E-mail: jtureckova@mukt.cz

Datum: 20.10.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 23.3.2021 podal

REFICO s.r.o., Václav Kopidlanský, IČO 26412578, Zlatnická 29, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

  1. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb„ o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r

na stavbu: Rezidence pod Šumavou SOI – rodinný dvojdům I., II. v Lubech, na pozemku parc.č. 204/6 (zahrada), 204/4(zahrada), 1291/2(ostatní plocha) a 203/9 (ostatní komunikace) v k.ú. Luby (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

Stavba je nepodsklepená, třípodlažní – dvě nadzemní podlaží + podkroví, přibližně obdélníkového púdorysu o max. rozměrech 18,93 x 13,91 m, o celkové zastavěné ploše  229,97 m?, zastřešená kombinací pultových a plochých střech, výšky max. 9,45 m od podlahy přízemí a cca 9,82 m od upraveného terénu. Odstupová vzdálenost od sousedního pozemku parc.č. 204/3 v k.ú. Luby bude 2,5 m, od hranice s místní komunikací bude odstupová vzdálenost 5,6 m (tj. vzdálenost průčelí RD od pozemku veřejného prostranství- chodníku), od pozemku parc.č. 204/l v k.ú. Luby bude 4,8 m.

Rodinný dům I., umístěný na pozemku parc.č. 204/4 v k.ú. Luby – zastavěná plocha 109,65 m2, velikost byru : 3+kk, 3+kk, 3+kk

Rodinný  dům II., umístěný na pozemku  parc.č. 204/6 v k.ú. Luby, zastavěná plocha  120,32 m2, velikost bytů: 3+kk, 3+kk, 3+kk

Splaškové vody ze stavby budou odváděny kanalizačním potrubím po pozemcích stavebníka parc.č. 204/6 v k.ú. Luby, kde bude osazena revizní šachta a po pozemku parc.č. 204/4 v k.ú. Luby do nové kanalizační přípojky s napojením do veřejné kanalizace na pozemku parc.č. 203/9 v k.ú. Luby

Srážkové vody budou odváděny do stávající kanalizační přípojky veřejné kanalizace na pozemku parc.č. 129111 v k.ú. Luby, pro zpomalení odtoku bude osazena na pozemcích stavebníka parc .č. 204/&. 204/6  v  k.ú. Luby  retenční  nádrž

Připojení stavby na rozvod pitné vody je novou vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu napojenou na pozemku parc.č. 203/9 v k.ú. Luby, na pozemku parc.č. 204/6 bude osazena revizní šachta, odkud bude veden domovní vodovod do dvojdomu