Porovnejte nemovitosti

Porovnat
Můžete porovnat 4 nemovitosti. Další nově přidaná nahradí první z porovnání.

NOVINKY

Rezidence-Pod-Sumavou-nove-byty-Klatovy-Stavba-povolena-RD-III_IV

Rezidence pod Šumavou – nové byty Klatovy – Stavební povolení SO2 RD III. a IV.

Městský úřad Klatovy                   Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59

 

Spis. zn.: OVÚP/2788/21/Tr

Č.j.: OVÚP/9523/21/Tr

Vyřizuje: Jana Turečková

Tel.: 376 347 223

E-mail: jtureckova@ mukt.cz

Datum: 19.11.2021

 

SDĚLENÍ

 

Městský úřad Klatovy , odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. OVÚP/8470/21ff r ze dne 18.10.2021

n a b y l o  p r á v n í  m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 17.11.2021 a je vykonatelné.

 

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)

REFICO s.r.o., IDDS: xucwwiz

Městský úřad Klatovy                   Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59

 

Spis. zn.: OVÚP/2788/21/Tr

Č.j.: OVÚP/8470/21/Tr

Vyřizuje: Jana Turečková

Tel.: 376 347 223

E-mail: jtureckova@mukt.cz

Datum: 18.10.2021

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územmní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 23.3.2021 podala společnost

REFICO s.r.o., Václav Kopidlanský, IČO 26412578, Zlatnická 29, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

  1. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r

na stavbu: Rezidence pod Šumavou S02 – rodinný dvojdům m., IV. v Lubech, na pozemku parc.č. 1291/l(ostatní plocha), 204/7(zahrada), 204/6(zahrada), 204/9(zahrada), 204/8 (zahrada), 811/46 (ostatní plocha) v k.ú. Luby (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

Rodinný dvojdům S02 III. a IV. – stavba je nepodsklepená, třípodlažní – dvě nadzemní podlaží + podkroví, obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 20,36 x 13,96 m, o celkové zastavěné ploše 261,77 m2 zastřešená kombinací pultových a plochých střech, výšky max. 9,45 m od podlahy přízemí a cca 9,82 m od upraveného terénu. Vzdálenost průčelí RD od pozemku veřejného prostranství (chodm1m) je min. 4,5 m, od sousedního pozemku parc .č. st. 160 v k.ú. Luby 5,5m a od pozemku parc.č. st. 187 v k.ú. Luby 5,2m.

Rodinný dům III – zastavěná plocha 130,2 m2, velikost bytů – 3+kk, 3+kk, 3+kk

Rodinný dům IV – zastavěná plocha 130,2 m2, velikost bytů – 3+kk, 3+kk, 3+kk

Splaškové vody ze stavby dvojdomu budou odváděny domovním kanalizačním potrubím a stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace.

Srážkové vody budou odváděny do veřejné kanalizace , pro zpomalení odtoku bude osazena na pozemku stavebm1rn retenční nádrž.

Připojení stavby na rozvod pitné vody je stávající přípojka z veřejného vodovodu.

Připojení stavby na rozvod plynu je novou přípojkou plynu z veřejného STL plynovodu, z HUP na hranici pozemku bude veden vnitřní rozvod plynu do jednotlivých bytových jednotek, kde budou osazeny   plynové  kotle.

Připojení stavby na rozvod elektrické energie je z pilíře na hranici stavebního pozemku zemním kabelem do dvojdomu.